неделя, 31 май 2009 г.

Закана за секс
Общуването на мнозина от нас минава през уговорките за секс. Всяка жена има в своя актуален или не актуален списък с мъже такива, с които само се заканва или се е заканвала, че ще прави секс. Увереността на жената, че няма да има секс с тези мъже, се засилва с всяка следваща закана. Парадоксалното е, че това дори няма значение. А заканите й дават усещането, че сякаш вече е правила секс с тях.
Той, един готин мъж, когото познавам, пак е онлайн, не ми говори, но знам, че скоро ще започне, и без да ми е ясно с какво ще започне, знам с какво ще свърши. Ще го обърнем на секс.
С един друг винаги когато се видим в квартала, си казваме, че следващия път вече ще се срещнем на вечеря, на по-неутрална територия или направо ще посетим заедно къщата му в про­винцията. А за какво според вас да го правим, ако няма да правим секс?!
С трети уговорките ми текат по телефона, защото за какво друго са безплатните минути? Така си говоря с разни мъже. Заканваме се взаимно да правим секс, но знаем че такъв няма да има, документален секс няма да има. Смятате, че ви разказвам за случаи в които на жената и на мъжът им трябва време, за да повярват, че сексът помежду им е възможен? Не, не е въпрос на време. Въпросът е в днешната ни тема - ще си говорим за секс, който е невъзможен, но не защото е „пребит” от уговорки.
Той си е такъв- невъзможен
Леглото на тази интимност е фа­ктът, че възможността за секс ха­ресва и на двамата. По принцип.
За да ви докажа, че взаимоотноше­нията между двата пола са по-бога­ти, отколкото Интернет търсачките могат да регистрират, написах в една от тях „закани за секс", където ми отговориха: „Може би имахте Предвид закони за секс"! Ами, нямах това предвид, но съм съгласна, че за­каните за секс са част от законите на секса.
Уверявам ви, че съществува тако­ва нещо „закани за секс" и практику­ването му доставя голямо удоволст­вие, трябва да му обърнете внимание и да се заемете с него. Много по-при­ятно ще ви бъде, отколкото ако се уговорите с някого, че никога няма да правите секс с него. Ако не послед­вате съвета ми, ще пропуснете въз­можността да се насладите на един от най-възбуждащите нюанси на мъжко-женските отношения.
Направете си това шоу
- включете го списъка с неща, които се заканвате да направите през след­ващата година. Сексуалният жанр „за­кана" ще ви се отблагодари, като ви покаже, че е истинско женско (и мъж­ко) доказателство, че сте харесвани. Малко неща могат толкова ефикасно да регенерират самочувствието.
Как сексът може да те свърже с мъ­жете, без да правиш секс? Ами, така. Много просто. Заканата за секс може непрекъснато да организира контакта между жена и мъж, да го допълва и да го развива. Уговорките стимулират ежедневието и правят живота и на двамата по-интересен.
Конюнктурата на секса много се видоизмени и раз­нообрази през последните години, но не мисля, че заканите за секс дължат възникването си на сексуалната рево­люция, която дойде у нас с промени­те. Нещо ме кара да мисля, че зака­ните за секс са стари почти колкото и истинският секс, просто сега им се дадоха допълнителни възможности. Навлизането на новите технологии в бита ни обогати начините, по които можем да общуваме, и от това жан­рът „закана за секс" спечели нови по­лета за изява.
Сигурно се чудите дали от тези за­кани можете да изпитате удоволст­вие и как се разбира това? В конвен­ционалния секс има толкова много на­чини, по които да определите, че се­ксът с някого ви харесва. И тук мо­жете. Разбира се, по това, че и два­мата знаете какво правите и това ви е приятно. Когато вие му кажете по телефона „Трябва да тръгвам, за­щото ме чакат да свърша", а той ви отговори „И аз бих те изчакал", няма нужда да го питате какво има пред­вид, онова ли и т.н. Това е „закана за секс", не й се чудите, само се заба­влявате с нея, защото
Не бъркате заканата с поканата
Всъщност това е „оргазмът", с кой­то приключват разговорът ви или по­редната ви среща.
Една от много важните характерис­тики на заканите за секс е тази, че те са страшно амбициозни и всич­ките им амбиции „на практика" мо­гат да бъдат удовлетворени чрез ду­мите и въображението. Но не бъркай­те тези закани с въображаемия секс и еротичните фантазии. „Заканите за секс" са по-реални, защото са споде­лени. Но при тях няма реален лидер, няма и разочарования, което гаранти­ра на този секс дълго и хубаво бъде­ще. Тук няма лъжи и неспазени обе­щания.
„Заканите за секс" са част от жиз­нения цикъл на конвенционалния секс. Но за разлика от заканите, които на­истина се превръщат в секс, зака­ните, за които говорим, траят по-дълго.
Уговорките може да продължават с години и случаите, при които и двамата не­прекъснато се вмъкват и измъкват от секса, могат да бъдат безброй.
Този секс също може да ви омръзне и е въпрос на въображение в общува­нето дали ще задържите мъжа. Зака­ните за секс не могат да съществу­ват сами за себе си. Трябва да дока­жете, че общуването ви не се крепи само на сексуговорки, че е нещо пове­че. Успокоително е, че когато закани­те за секс се изпарят и престанат, приятелството (или познанството) между точно вас двамата може да продължи. Положението в регистрира­ната с истински секс любовна връз­ка е по-трудно удържимо, в смисъл на продължимо, когато истинският секс престане.
Какъв е изворът на това „задъл­жение" да се уговаря секс? Вероят­но той се крие някъде в различни­те отговори на въпроса, защо между този мъж и тази жена възниква за­кана, която
не се разсъблича в истински акт
Възможно е единият от двамата е готов на това, но другият да не е и първият да приема това положе­ние. Този своеобразен отказ от секс няма много общо с актуалните тен­денции в поведението на мъжа, спо­ред които вече не е модерно той да се прави на голямата работа и на го­лям сваляч и... (римувайте си сами последната дума). Не е свързано и с обикновения женски мързел, който ни кара да отложим епилацията, та дори това да означава, че ще прескочим един секс. Двамата не правят уговор­ките нарочно, техните закани възник­ват също толкова спонтанно, колко­то и истинският секс. Така им е по-удобно — или и на двамата, или само на единия. Наистина няма значение на кого не му стиска
и защо. Никакво значение няма и това, какво компенсира този вид секс. Не ми се иска да разтварям това хуба­во нещо, за което си говорим, в мът­ната вода на някакви анализи. Отго­ворите на тези сериозни въпроси се губят в природата на заканите за секс. Този секс е безпроблемен. Вина­ги е хубав. Никога не е рано за него (във всякакъв смисъл), както и нико­га не е късно. Може да се случва мно­го по-често, отколкото ако го правим в действителност. Много по-лесно и бързо може да има продължение, как­то и да започва отначало. Може да го правите на воля и с женени, и с неженени, но не и с глупави.
Не изисква подготовка, освен да си плюеш на клавиатурата или устата и да се разприказваш.
На въпроса „Защо съществува сексът от този вид?" има един отговор, кой­то заслужава внимание и който откри­вам в думите на една приятелка: „Не можеш да спиш с всички, които харесваш." Така е, но пък ако познаваш мъжете, които харесваш, можеш да им се заканваш за секс.
Вторият отговор, който заслужава още по-голямо внимание, е, че закани­те за секс са приятни възможности и могат да бъдат превърнати в ис­тински секс, а това превръщане може също да бъде част от законите на секса.


1 коментар: