неделя, 31 май 2009 г.

Закана за секс
Общуването на мнозина от нас минава през уговорките за секс. Всяка жена има в своя актуален или не актуален списък с мъже такива, с които само се заканва или се е заканвала, че ще прави секс. Увереността на жената, че няма да има секс с тези мъже, се засилва с всяка следваща закана. Парадоксалното е, че това дори няма значение. А заканите й дават усещането, че сякаш вече е правила секс с тях.
Той, един готин мъж, когото познавам, пак е онлайн, не ми говори, но знам, че скоро ще започне, и без да ми е ясно с какво ще започне, знам с какво ще свърши. Ще го обърнем на секс.
С един друг винаги когато се видим в квартала, си казваме, че следващия път вече ще се срещнем на вечеря, на по-неутрална територия или направо ще посетим заедно къщата му в про­винцията. А за какво според вас да го правим, ако няма да правим секс?!
С трети уговорките ми текат по телефона, защото за какво друго са безплатните минути? Така си говоря с разни мъже. Заканваме се взаимно да правим секс, но знаем че такъв няма да има, документален секс няма да има. Смятате, че ви разказвам за случаи в които на жената и на мъжът им трябва време, за да повярват, че сексът помежду им е възможен? Не, не е въпрос на време. Въпросът е в днешната ни тема - ще си говорим за секс, който е невъзможен, но не защото е „пребит” от уговорки.
Той си е такъв- невъзможен
Леглото на тази интимност е фа­ктът, че възможността за секс ха­ресва и на двамата. По принцип.
За да ви докажа, че взаимоотноше­нията между двата пола са по-бога­ти, отколкото Интернет търсачките могат да регистрират, написах в една от тях „закани за секс", където ми отговориха: „Може би имахте Предвид закони за секс"! Ами, нямах това предвид, но съм съгласна, че за­каните за секс са част от законите на секса.
Уверявам ви, че съществува тако­ва нещо „закани за секс" и практику­ването му доставя голямо удоволст­вие, трябва да му обърнете внимание и да се заемете с него. Много по-при­ятно ще ви бъде, отколкото ако се уговорите с някого, че никога няма да правите секс с него. Ако не послед­вате съвета ми, ще пропуснете въз­можността да се насладите на един от най-възбуждащите нюанси на мъжко-женските отношения.
Направете си това шоу
- включете го списъка с неща, които се заканвате да направите през след­ващата година. Сексуалният жанр „за­кана" ще ви се отблагодари, като ви покаже, че е истинско женско (и мъж­ко) доказателство, че сте харесвани. Малко неща могат толкова ефикасно да регенерират самочувствието.
Как сексът може да те свърже с мъ­жете, без да правиш секс? Ами, така. Много просто. Заканата за секс може непрекъснато да организира контакта между жена и мъж, да го допълва и да го развива. Уговорките стимулират ежедневието и правят живота и на двамата по-интересен.
Конюнктурата на секса много се видоизмени и раз­нообрази през последните години, но не мисля, че заканите за секс дължат възникването си на сексуалната рево­люция, която дойде у нас с промени­те. Нещо ме кара да мисля, че зака­ните за секс са стари почти колкото и истинският секс, просто сега им се дадоха допълнителни възможности. Навлизането на новите технологии в бита ни обогати начините, по които можем да общуваме, и от това жан­рът „закана за секс" спечели нови по­лета за изява.
Сигурно се чудите дали от тези за­кани можете да изпитате удоволст­вие и как се разбира това? В конвен­ционалния секс има толкова много на­чини, по които да определите, че се­ксът с някого ви харесва. И тук мо­жете. Разбира се, по това, че и два­мата знаете какво правите и това ви е приятно. Когато вие му кажете по телефона „Трябва да тръгвам, за­щото ме чакат да свърша", а той ви отговори „И аз бих те изчакал", няма нужда да го питате какво има пред­вид, онова ли и т.н. Това е „закана за секс", не й се чудите, само се заба­влявате с нея, защото
Не бъркате заканата с поканата
Всъщност това е „оргазмът", с кой­то приключват разговорът ви или по­редната ви среща.
Една от много важните характерис­тики на заканите за секс е тази, че те са страшно амбициозни и всич­ките им амбиции „на практика" мо­гат да бъдат удовлетворени чрез ду­мите и въображението. Но не бъркай­те тези закани с въображаемия секс и еротичните фантазии. „Заканите за секс" са по-реални, защото са споде­лени. Но при тях няма реален лидер, няма и разочарования, което гаранти­ра на този секс дълго и хубаво бъде­ще. Тук няма лъжи и неспазени обе­щания.
„Заканите за секс" са част от жиз­нения цикъл на конвенционалния секс. Но за разлика от заканите, които на­истина се превръщат в секс, зака­ните, за които говорим, траят по-дълго.
Уговорките може да продължават с години и случаите, при които и двамата не­прекъснато се вмъкват и измъкват от секса, могат да бъдат безброй.
Този секс също може да ви омръзне и е въпрос на въображение в общува­нето дали ще задържите мъжа. Зака­ните за секс не могат да съществу­ват сами за себе си. Трябва да дока­жете, че общуването ви не се крепи само на сексуговорки, че е нещо пове­че. Успокоително е, че когато закани­те за секс се изпарят и престанат, приятелството (или познанството) между точно вас двамата може да продължи. Положението в регистрира­ната с истински секс любовна връз­ка е по-трудно удържимо, в смисъл на продължимо, когато истинският секс престане.
Какъв е изворът на това „задъл­жение" да се уговаря секс? Вероят­но той се крие някъде в различни­те отговори на въпроса, защо между този мъж и тази жена възниква за­кана, която
не се разсъблича в истински акт
Възможно е единият от двамата е готов на това, но другият да не е и първият да приема това положе­ние. Този своеобразен отказ от секс няма много общо с актуалните тен­денции в поведението на мъжа, спо­ред които вече не е модерно той да се прави на голямата работа и на го­лям сваляч и... (римувайте си сами последната дума). Не е свързано и с обикновения женски мързел, който ни кара да отложим епилацията, та дори това да означава, че ще прескочим един секс. Двамата не правят уговор­ките нарочно, техните закани възник­ват също толкова спонтанно, колко­то и истинският секс. Така им е по-удобно — или и на двамата, или само на единия. Наистина няма значение на кого не му стиска
и защо. Никакво значение няма и това, какво компенсира този вид секс. Не ми се иска да разтварям това хуба­во нещо, за което си говорим, в мът­ната вода на някакви анализи. Отго­ворите на тези сериозни въпроси се губят в природата на заканите за секс. Този секс е безпроблемен. Вина­ги е хубав. Никога не е рано за него (във всякакъв смисъл), както и нико­га не е късно. Може да се случва мно­го по-често, отколкото ако го правим в действителност. Много по-лесно и бързо може да има продължение, как­то и да започва отначало. Може да го правите на воля и с женени, и с неженени, но не и с глупави.
Не изисква подготовка, освен да си плюеш на клавиатурата или устата и да се разприказваш.
На въпроса „Защо съществува сексът от този вид?" има един отговор, кой­то заслужава внимание и който откри­вам в думите на една приятелка: „Не можеш да спиш с всички, които харесваш." Така е, но пък ако познаваш мъжете, които харесваш, можеш да им се заканваш за секс.
Вторият отговор, който заслужава още по-голямо внимание, е, че закани­те за секс са приятни възможности и могат да бъдат превърнати в ис­тински секс, а това превръщане може също да бъде част от законите на секса.


събота, 30 май 2009 г.

Тунел на морски вълни
Торнадо


Торнадото (смерчът), е едно от най-внушителните и мощни явления в природата. Скоростта му достига до 480-520км/ч. За секунди се превръща в разрушителна стихия, която сама определя пътя си. Опасната фуния може да се появи навсякъде по света, където топлите влажни ветрове минават над континенталната суша. Торнадото се формира от 1-та от общо 6 суперклетки, които се образуват от 1000 гръмотевични бури, където студеният и влажен въздух се сблъсква с топъл и сух, идващ от юг. Торнадото се заражда там, където е зоната между завихрянето на течението и силната градушка, известна още като "мечата клетка". Обикновено торнадото се движи на изток. При поява на торнадо небето е тъмно зелено, чува се ръмжене; звукът, издаван от торнадо, е с голяма честотна амплитуда. Сезонът на торнадата е месец май - това е най-наситеният месец(пример:броят на опустошителните бури в Централните равнини на Северна Америка е ненадминат - над 1000 годишно), но торнадо е възможно да се появи и през месеците: април, юни и август. Градушката, придружаваща торнадото, е от замразени прашинки, достигащи размерите на топка за голф. Градушка се образува, когато се засмукват дъждовни капки, които се охлаждат в облака и като достигнат определена големина падат, тъй като облакът не може да ги носи. Съществува още един вид торнадо - МОРСКО ТОРНАДО(циклон) - цветът му е бял. Разликата между торнадото и циклона е, че циклонът не може да вдига предмети, но може да се появи силна градушка. Начините на засмукване са два. Торнадото засмуква големи предмети като: коли, трактори и др. като ги захвърля на разстояние до 60 метра, а понякога засмуква и по-леки-като:снимки, чекови книжки, рецепти и др. които захвърля на разстояние до 360км. Митът за отворените прозорци и врати вече е опроверган, тъй като когато те са отворени , торнадото по-бързо разрушава къщите.

Скалата на Фуджита измерва разрушенията и скоростта на торнадата: КАТЕГОРИЯ F0:118 км/ч - има няколко дребни щети по къщите, счупени клони на дървета, дърветата с плитка коренова система са изкоренени. КАТЕГОРИЯ F1:118-180 км/ч - има умерени щети: повърхностно изкореняване, избутани или преобърнати са основите на къщите(караваните). КАТЕГОРИЯ F2:180-253 км/ч - значителни щети: поривите на вятъра са от 80 до 250km/ч - разрушават се покривите на къщите, остават само стените, ако има каравани - те са напълно разрушени; фургоните са преобърнати, големите дървета са изкоренени или унищожени, колите са преобърнати. КАТЕГОРИЯ F3:253-332 км/ч - големи щети: покривите и някои стени са отдалечени от къщите; много дървета са изкорениени(в гората); вдигнати от земята и захвърлени са тежки коли. КАТЕГОРИЯ F4:350-480км/ч - опустошителни щети: къщите са сравнени със земята, слабата структура и основа на къщите е издухана на разстояние, колите са преобърнати. КАТЕГОРИЯ F5 или още буря А:480-520кмч - невероятни щети: силната структура на къщите е понесена и вдигната от основата на разстояние 109ярда(100метра);дърветата са повалени.

ЗАЩО ЕДНО ТОРНАДО МОЖЕ ДА МИНЕ ПРЕЗ ДАДЕН ГРАД И ДА НЕ РАЗРУШИ ВСИЧКО-когато торнадото е ограничено, се разпада на по-малки вихрушки, които се усукват по между си. Случайност е, дали някоя преминавайки, ще разруши дадена сграда. Шансът, колона завихрен въздух да се превърне в мощно торнадо, зависи от понижението на налягането вътре в торнадото; колкото повече налягането падне, толкова по-мощна е бурята.

Фунията на торнадото разрушава, но отломките, засмукани от него разрушават много повече, дори убиват.

БЕЗОПАСНИ МЕСТА:най-безопасното място е в помещение извън къщата или в мазето. Вътре трябва да има:фенерче, радио, храна и вода. Ако няма мазе под земята, човек може да се скрие във ваната в банята,където трябва да се сложат възглавници и човек да се покрие с одеало,отново трябва да има фенер, радио, храна и вода, а ако няма вана в къщата, човек може да легне на пода като отново трябва да си подложи възглавница и да се завие с одеало, но най-важно е човек да бъде далеч от прозорците и вратите. Подвижните домове(каравани)не са подходящи за предпазване от торнадо, тъй като могат да бъдат отнесени.

СТАТИСТИКА:3 април 1974 г.-"Денят на торнадата", на този ден 13 щата за 24 часа са ударени от 148 торнада(САЩ)-убиват 300 души и раняват 6000 души; щата Алабама-гр. Гюин-торнадото е било от 5-та степен, скоростта на вятъра е била 480км/ч. На 3 май 1999 г.щата Оклахома-гр.Мур-от юг се появява смъртоносно торнадо, което се намира на 60км от града. Засмуква всичко по пътя си. Метеоролозите не са виждали такова торнадо до тогава. Скоростта му е била 480км/ч и всичко свършва за минути. През май 2003 г.-400 торнада достигат земята;1999 г.-видени са 54 торнада. 8 юни 1995 г.-58 торнада за един ден поразяват щата.


http://bg.wikipedia.org/

МетеоритеМетеор e явление, което се наблюдава при навлизането на твърдо тяло (метеороид) в земната атмосфера.
Метеорите (на простонароден български език, известни и със словосъчетанията: "летавица", "летеница", "небескра", "перунискра" или "божискра" и подобни) се движат със скорости между 30 и 70 km/s. При навлизането си в атмосферата светят, като това светене е причинено от йонизация, а не поради триене, както обикновено се смята. Бялата димна следа, която метеорите оставят след себе си понякога може да се наблюдава дълго време след преминаването им.
Метеори могат да се наблюдават всяка нощ, като средната честота е около 10 метеора на час. В определени периоди от годината, обаче, тази честота е много по-висока и тогава се наблюдава явлението метеорен поток.
Когато твърдото тяло на метеора е по-голямо по размер, преминаването му през атмосферата може да се види дори при дневна светлина, понякога придружено и от звук подобен на гърмеж. Такъв метеор се нарича болид. Достигналите до земната повърхност отломки от метеори се наричат метеорити.


Дъгата, повод за много стиховеДъгата (в диалектите още зуница, дзуница, виножито, божилак, божурлак, тканица) е оптично и метеорологично явление, което предизвиква появата в небето на почти непрекъснат спектър на светлината, когато наблюдателя е между слънцето и дъжда. Тя представлява многоцветна крива с червено от външната страна и виолетово от вътрешната. Пълната поредица е червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго и виолетово.

Дъга се наблюдава при наличие на водни капки във въздуха и слънчева светлина, идваща от задната страна на наблюдателя под малък ъгъл или височина. Най-зрелищната дъга се наблюдава, когато половината небе е все още покрито с облаци, а наблюдателят се намира на място, с безоблачно небе над него. Друго обичайно място за дъги е в близост до водопади. Ефектът може да бъде и изкуствено създаден, чрез разпръскване на водни капчици във въздуха при слънчево време.

В много редки случаи при много силна лунна светлина може да се види лунна дъга. Тъй като човешкият усет за цветове при слаба светлина е отслабен, лунната дъга се възприема като бяла.

http://bg.wikipedia.org

Всеки дърпа чергата към себе си

Всеки дърпа чергата към себе си! Че е така, така е! Но да вземеш цялата черага! Това на нищо не прилича!

петък, 29 май 2009 г.

Красотата е в малките неща

"Съвършенството не се състои в това да се правят изключителни неща, а да се правят обикновени неща по необикновен начин"'.
Забравили сме, че докато чакаме да се случи нещо голямо, интересно и важно, пропускаме красотата, пропускаме същественото. Пропускаме малките неща, които се случват, докато ние се стремим да бъдем щастливи. Пропускаме усмивките и погледите. Пропускаме изгревите и залезите. Красотата е в малките неща.